Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Digitaliseringsstrategi

Dette er digitaliseringsstrategiens handleplan 2022-24

Denne handleplan er udarbejdet for Toftlund Distriktsskole i efteråret 2022.

Den tager udgangspunkt i Tønder kommunes digitaliseringsstrategi og folkeskoleloven.

Indledning

Anvendelse af digitale læremidler og værktøjer er en vigtig del af den daglige undervisning i folkeskolen. Vi lægger stor vægt på, at digitale læremidler og værktøjer anvendes i den daglige undervisning og betragter det som en integreret del. I hele skoleforløbet anvendes digitale læremidler og værktøjer. Dette gøres for at sikre børnene en relevant og vedkommende undervisning, samt de bedste muligheder for at skabe kompetencer til formidling og kommunikation. 

Skolens personalegruppe anvender digitale læremidler og værktøjer i både deres forberedelse og gennemførelse og evaluering af undervisning, når det er hensigtsmæssigt. 

Udgangspunkt for digitalisering

Det digitale er et centralt element og et værktøj til opfyldelse af både pædagogiske og faglige mål. Udgangspunktet er de gældende fagmål for fagene og de tværgående emner. Alle mål er beskrevet af Børne og Undervisningsministeriet og kan findes på læringsportalen EMU. Skolens personale orienterer sig i disse og planlægger deres undervisning, så man i løbet af barnets skoletid når rundt om alle stillede krav.

Teamsamarbejdet - Fag eller årgangsteam

I løbet af skoleåret drøfter skolens medarbejdere på teammøder, fx i fagteam eller årgangsteam, hvordan det digitale understøtter målene for undervisningen.

Dette kan gøres som et fast punkt på møder, hvor man kan drøfte nogle af følgende punkter:

  • Retningslinjer vedr. anvendelse af anvendt læringsplatform
  • Kobling af det digitale til årsplaner, forløb og evaluering
  • Evt. inddragelse af eleverne i arbejdet med det digitale
  • Overgange fra indskoling  mellemtrin  udskoling – hvordan
  • italesætte forventninger om og behov for digitale kompetencer?

Der skal generelt være fokus på elevernes læreprocesser, mulighed for at arbejde på forskellige måder og anvendelse af de forskellige digitale kompetencer. I løbet af skoleåret kan eleverne arbejde mellem de 4 forskellige roller, for at de kan udnytte de digitale muligheder og begå sig i den digitale verden. De 4 forskellige roller, der er centrale for elevernes læring er: 

Den kritiske undersøger

  • at indsamle, sortere, udvælge og forholde sig kritisk til information, som er relevant i forhold til det læringsindhold, der arbejdes med

Den analyserende modtager

  • at analysere og vurdere digitale produkters indhold og måder at repræsentere verden på

Den målrettede og kreative producent

  • kompetencer i digital produktion

Den ansvarlige deltager

  • kompetencer i at navigere etisk, selvbevidst og reflekteret fx i sociale, online kontekster

En nærmere beskrivelse af de 4 roller og eksempler til inspiration kan findes på læringsplatformen EMU.

Brug af vejledere

Skolens personale har mulighed for at gøre brug af forskellige faglige vejledere og fælles IT tekniker/vejleder. De faglige vejledere er også tovholdere i fagteam, hvor der sættes fokus på pædagogik og didaktik, der bedst understøtter elevernes læring. De faglige vejledere har mulighed for at sparre med IT teknikeren/vejlederen ift. tekniske hjælpemidler og relevante undervisningsprogrammer. IT teknikeren/vejlederen deltager 1-2 gange årligt på et afdelingsmøde på mellemtrin og i udskolingen, hvor skolens personale kan få viden om hvordan der med fordel kan anvendes digitale værktøjer i undervisningen.

Skolens ledelse sikrer, at der efter behov uddannes faglige vejledere og der løbende er mulighed for efteruddannelse af både vejledere og medarbejdere.

Udstyr

Der er touchskærme i alle klasseværelser og i de fleste faglokaler, projektor / board i øvrige lokaler. Målet er at skabe et så ensartet miljø, som muligt, så tilgang og brug af udstyr, ikke bliver en hindring i hverdagen.

Indkøb og vedligehold af udstyr foretages af skolens IT vejleder. Er der ønsker til nyt digitalt udstyr/program til et fag, så rådføres der med vejleder, for at sikre, at det digitale udstyr kan kombineres med udstyr, som elever og personale bruger. Der kan være teknik eller regler, der kan udfordre brugen af det ønskede digitale udstyr/program.

Alle elever og pædagogisk personale har adgang til en Google platform, med egen mailadresse og online fil opbevaring. Dette kan bruges, passende til undervisningen.

Der forventes, at der passende til faget, bruges Chromebook i 0.- 6. kl., sammen med de online tilgængelige undervisningsmaterialer. Chromebooks indkøbes af kommunen med løbende udskiftning.

Ved overgangen til udskolingen, skiftes der til en Windows computer. Eleverne og personale fortsætter dog med adgangen til Google platform og de kommunalt indkøbte digitale læringsplatforme.

Så vidt det er eleven muligt, skal eleverne selv i, 7.-9. klasse medbringe egen computer. 

Der er i Nordfløjen mulighed for, at eleverne kan opbevare computeren i et skab, der kan låses. Kan man ikke selv medbringe computer, så gives der mulighed for at låne på skolen.

Kommunikation

Principper og retningslinjer for brug af Aula er beskrevet på skolens hjemmeside.

Aula bruges til kommunikation af generelle meddelelser og opslag til grupper og på individniveau med og uden personfølsomt indhold. 

Arbejdsrelateret kommunikation foregår ikke via sms eller privat e-mail.

Minuddannelse (MIU) er det værktøj skolens medarbejdere bruger til at sikre, at forældrene kan følge med i deres barns faglige-, personlige- og sociale udvikling. Der er MIU ansvarlige på hver afdeling, som løbende skal være med til at sikre fokus på værktøjet. De MIU ansvarlige deltager i møder med ledelsen, hvor der følges op på MIU.

Alle medarbejdere er opmærksomme på god dataetik og sørger for løbende oprydning af ikke nødvendige billeder og dokumenter i både Aula og på Fællesdrevet.

Alle medarbejdere skal forholde sig til og søge støtte i interne handouts og instrukser for brug af vores digitale værktøjer.

Privat brug

Chromebook/Computer

Skolens udstyr er ikke tænkt til privat brug, da det til enhver tid skal være klar til skolebrug. Går en enhed i stykker på grund af privat brug, kan brugeren drages til ansvar for dette.

Brug af private tjenester

Det er ikke tilladt at bruge private tjenester til skolebrug, på skolens udstyr. Dette kan krænke ophavsret og brugerrettigheder hos de tjenester, der er private aftaler på.

Support

IT tekniker/vejleder understøtter den til enhver tid eksisterende digitaliseringsstrategi og igangværende kommunale og lokale indsatser på IT området. IT tekniker/vejleder understøtter sammen med ledelsen, at elevernes og lærernes digitale færdigheder og kompetencer styrkes. IT tekniker/vejleder støtter lærere og pædagoger i deres didaktiske overvejelser i forbindelse med den digitale udvikling af undervisningen. IT tekniker/vejleder har løbende fokus på opdatering og vedligehold af Toftlund Distriktsskoles digitale maskinpark.