Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Forebyggelse og opsporing af overgreb

Strategi til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge på skoler / i SFO

Skolens værdigrundlag

Toftlund Distriktsskole er en anerkendende og inkluderende skole, som i samarbejde med forældrene medvirker til at danne og udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med det mål, at de kan mestre livet i en globaliseret verden. Den enkelte elev oplever sig som en del af forpligtende fællesskaber, hvor trivsel er fundamentet for læring med højt udbytte for den enkelte elev. Skolens kultur er præget af åben og konstruktiv dialog.

Uddybning af værdiord

Ved anerkendende forstår vi, at der fokuseres på resurserne og det værdifulde i den enkelte elev, således at eleven føler sig set, hørt og forstået. 
Ved inkluderende forstår vi, at der på skolen er et åbent og udviklingsorienteret miljø, hvor den enkelte elev kan være til stede og opleve sig som aktiv deltager i fællesskabet. Målet er, at hver enkelt elev skal ses, anerkendes og værdsættes som den unikke person, de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. 
Forældresamarbejdet bygger på et fælles ansvar mellem skole og hjem, så det opleves som en helhed for eleverne. Forældrene er aktive medspillere i skolens opgaver omkring både den enkelte elev og i fællesskaberne. 
Skolen – SFO’en – afdelingen – årgangen – klassen – gruppen udgør forpligtende fællesskaber, der er vigtige forudsætninger for trivsel og læring. Alle forventes at bidrage til fællesskabet efter evne.
Ved trivsel forstår vi, at den enkelte elev i ord og handlinger viser og udtrykker lyst til at være en del af fællesskaberne. 
Det er et mål, at den enkelte elev ud fra egne forudsætninger opnår et højt personligt, socialt og fagligt udbytte i et samspil mellem teori og praksis. Skolen tilrettelægger undervisningen ud fra, at læring kan foregå på mange måder. 
Ved åben og konstruktiv dialog forstår vi, at kommunikationen foregår med forståelse og respekt. Konflikter anskues som en naturlig del af livet og håndteres bevidst og konstruktivt som muligheder frem for begrænsninger.

Børnesyn

I Toftlund distriktet arbejder vi ud fra et barnefokus i tråd med FN’s Børnekonvention, som fastslår, at alle børn har ret til at leve, vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig. Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at udvikle sig gennem skole og medbestemmelse. De skal opleve sig set, hørt, forstået og beskyttet samt opleve sammenhæng i tilværelsen.
Vi er inspireret af Peter Lang, som siger, at bag enhver frustration gemmer sig en uopfyldt drøm, og vi mener, at ethvert barn gør det bedste, det kan, i den givne situation. 
Vores tilgang er systemisk, hvor barnet ikke er problemet, men det er noget i barnets omgivelser, der forårsager problemer for barnet. Da magten (også forstået som kompetencerne, påvirkningskraften) ligger hos de voksne, er det også dem, der må påtage sig ansvaret for relationens kvalitet.

Formål

Med denne politik ønsker vi:

 • at vi som skole bliver skarpe på at undgå at overdramatisere det naturlige og overse, bagatellisere eller normalisere det krænkende
 • at opspore børn, der er udsat for eller udviser grænseoverskridende adfærd, med henblik på at stoppe overgrebene og skaffe barnet/offeret den rette hjælp
 • at støtte børn i etableringen af et godt barne- og senere voksenliv hvor barnet oplever dets integritet er intakt og hvor barnet kan betragte sig selv som et sundt og stærkt individ
 • at opspore og opbygge børn, der ikke er tydelige i troen på deres egne grænsers berettigelse
 • at forebygge at børns grænser – både de fysiske og følelsesmæssige – overskrides med et knæk i barnets integritet som følge
 • at forhindre at børn udsættes for manipulation/grooming og direkte grænseoverskridende adfærd i form af vold og/eller seksuelle overgreb
 • at italesætte og nedbryde tabuer og skabe en kultur hvor vold og seksuelle overgreb er en ligestillet hypotese, når der arbejdes med børn i krise
 • at pege på forebyggende indsatser så eleverne lærer at sætte, forstå og opretholde egne grænser samt respektere at andres både kan ligne og adskille sig fra deres egne
 • at sikre, at vi som fagligt personale arbejder ud fra samme definitioner på fagbegreber vedrørende seksualitet, vold og seksuelle overgreb og med samme professionelle tilgang
 • at sikre at vi har tydelige og nedskrevne retningslinjer ved mistanke om overgreb mod børn og unge


Ovenstående dækker både i det fysiske møde, såvel som i det virtuelle møde.

Målgruppe

Strategien retter sig mod ansatte, elever og forældre på Toftlund Distriktsskole. De ansatte skal have en viden om indholdet, så de kan agere ud fra den. Eleverne skal have gavn af strategien og forældrene skal informeres om den.

Definitioner

Definition af seksualiteti

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. 

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet.

Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret

Definition af seksuelle overgrebii

 • den voksne udnytter et barns tillid
 • det seksuelle overgreb krænker barnets integritet
 • det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til
 • det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd
 • det er en handling, der overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral

Definition på vold i nære relationeriii

"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Definition på vold mod børn:

”Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare."

Fysisk vold i nære relationer er en handling eller hændelse, hvor forælderen, den primære omsorgsgiver eller den fagperson eller frivillige, i hvis varetægt barnet er overladt, smerter eller skader barnet og krænker dets integritet fysisk og psykisk. Volden kan komme til udtryk ved handlinger som fx at slå, sparke, ruske, bide, kvæle, skolde, brænde eller forgifte barnet. Volden kan være en intenderet handling eller ske i affekt. Der kan være tale om en enkeltstående handling eller gentagne episoder. Fysisk vold er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet, og bringer dets udvikling og
sundhed i fare.

Psykisk vold i nære relationer er et gentagent mønster af handlinger eller hændelser, hvori forælderen eller den primære omsorgsgiver formidler til barnet, at det fx er værdiløst, mislykket, utilstrækkeligt, uelsket eller uønsket. Psykisk vold kan komme til udtryk gennem verbale og ikke-verbale handlinger, der afviser og nedgør barnet; der udnytter og opfordrer til asocial adfærd; der truer og skræmmer det; eller ved at isolere barnet, så det frarøves muligheden for at få sit behov for samspil med andre opfyldt. Den psykiske vold kan være begået af personer i barnets hjem eller af fagpersoner eller frivillige, i hvis varetægt barnet befinder sig. Psykisk vold er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet, og bringer dets udvikling og sundhed i fare.

Når et barn overværer vold At overvære vold er, når et barn ser, hører, mærker eller på anden måde oplever, at en forælder eller en anden primær omsorgsgiver udøver fysisk eller psykisk vold mod den anden forælder eller søskende. At overvære vold kan også være, når et barn latent oplever optræk til
fysisk eller psykisk vold eller eftervirkningerne af voldsepisoden. At overvære vold er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet, og bringer dets udvikling og sundhed i fare.

Relevante links

sikkerchat.dk

Seksuelle overgreb

Børn der oplever vold

Uge sex

Socialstyrelsen om overgreb

Børnetelefonen

---------------------------------------------

i Langfeldt, T., & Porter, M. (1986). Sexuality and Family Planning: Report of Consultation and Research Finding. World Health Organization, Regional Office for Europe.

ii SISO, inspireret af Henry Kempe, 1978

iii Socialstyrelsen viden om vold i nære relationer