Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Trafikpolitik

Toftlund Distriktsskoles trafikpolitik har som formål:

 • At skabe trygge forhold på skolevejen
 • At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens undervisning og øvrige aktiviteter
 • At fremme og koordinere skolens færdselsundervisning

Transport til og fra skole

Tilgang til trafik

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå til
skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos, mere tryghed, sundere børn og bedre miljø.
Skolens ledelse informerer på opstartsmøder for skolestartere de nye forældre om trafikpolitikken.

På gåben til skole

Det forventes at elever, der går til og fra skole, benytter stier, fortove og de fodgængerovergange, der
er ved skolen.

Agerskov

Fortovet ved hovedindkørslen benyttes, og Nørregade krydses ved skolepatruljen.

Toftlund

Vi anbefaler, at elever ikke krydser Koldingvej. I stedet går eleverne til skolen via Søndergade.
Skal man krydse Timmelsvang, sker det, hvor der står skolepatrulje.

 

På cykel til skole

I 0. – 3. klasse er børnenes motorik og syn samt deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene kun cykler i selskab med voksne. Skolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 4. klasse.

Det forventes, at eleverne så vidt muligt benytter cykelstierne. Vejene krydses under hensyntagen til almindelige færdselsregler, og skolepatruljens anvisninger efterleves.

Agerskov

Elever skal benytte hovedindkørslen eller cykelstativerne ved Bytoften.

Høllevang

Cyklister benytter cykelstierne, og cyklerne stilles i cykelstativet ved legepladsen.

Toftlund

Koldingvej krydses ikke. Cykelstativer ved Timmelsvang benyttes.

 

Elever i bil

Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum.

Agerskov

Forældre skal benytte P – pladserne ved skolen, og rundkørslen skal holdes fri.

Høllevang

Elever, der køres i skole, sættes af på skolens P – plads.

Toftlund

Forældre skal benytte P – pladserne ved skolen, og Mut & Smut pladsen er kun til aflevering. 
Der er totalt standsningsforbud på Timmelsvang i perioden 07:45 til 08:30. 
Medarbejdere, der parkerer i gården, opfordres til at bakke bilen ind, idet ulykker ved udkørsel dermed forebygges.

 

Elever i bus

Agerskov

Busstoppestedet benyttes, og der udvises rolig adfærd ved stoppestedet

Toftlund

Elever, der kommer med bus stiger af ved holdepladsen ud for skolen, og der udvises rolig adfærd ved stoppestedet

 

Skolepatrulje

For at sikre elevernes skolevej bedst muligt er der ved Agerskov Skole og Toftlund Skole skolepatrulje.

Agerskov

Skolepatruljen er placeret ved overgangen på Nørregade:
Skolepatruljen er på plads fra kl. 7.50 -7.57 og kl. 14.00 til 14:10

Toftlund

Skolepatruljen er placeret ved:
Fodgængerovergangen på Søndergade, adgangsvejen fra Timmelsvang og fodgængerovergangen på Nyboder.
Skolepatruljen er på plads fra kl. 7.45-7.57 ved første ring, og kl. 14.00 til 14:10

Skolepatruljens vilkår

Patruljen består af elever fra 6. – 9. kl. og forældrene giver skriftligt tilladelse til at deltage i skolepatruljearbejdet.
Skolepatruljeuddannelsen finder sted forud for det nye skoleår og indeholder bl.a. emnerne: færdselsloven, rettigheder, pligter og forventninger.
I henhold til færdselsloven skal bilisterne standse ved en fodgængerovergang. Skolepatruljen må, når der er sket en ophobning af både gående og cyklende, standse trafikken.

 

Ture ud af huset

På gåtur med skolen

Det forventes, at eleverne:

 • er bekendt med ruten
 • er under tilsyn af én eller flere voksne, og at tilsynet er afpasset elevernes forudsætninger
 • er bekendt med elementære færdselsregler, og at de overholder dem


På cykeltur med skolen

Eleverne skal:

 • være bekendt med ruten
 • være ledsaget af et passende antal voksne
 • have bestået den lille cyklistprøve
 • bære cykelhjelm og refleksvest


Ved transport til og fra eksterne undervisningssteder, gøres det klart for eleverne, hvilke forventninger der er ift. opførsel overholdelse af færdselslov etc. Eleverne skal bruge cykelhjelm, når man er på tur med skolen.

På tur i bil

Ved mindre planlagte ture forventes det, at forældrene over Aula har givet tilsagn om, at eleverne må transporteres i privatbil. Tilsagn gives i Aula. Føreren er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, ligesom der skal være en ansvarsforsikring på køretøjet.Færdselsundervisning

Undervisning

Færdselsundervisningen på Toftlund Distriktsskole er forankret i Børne– og ungeministeriets Færdselslære – fælles mål. Færdselskontaktlæreren ved skolen er teamene behjælpelig med undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. På de enkelte klassetrin indgår viden og materiale fra Rådet for Sikker trafik

Undervisningen har følgende mål:

 • Eleverne skal kunne færdes trygt i trafikken.
 • Eleverne skal kende trafikkens risikomomenter.
 • Eleverne skal blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter.
 • Eleverne skal opnå rutine.
 • Eleverne skal forstå trafikken som et område, hvor de har medansvar og forpligtelser.


0.-3. klasse

Undervisningen skal være konkret!
Fokus er bevægelse i lokalområdet med de regler, viden om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der skal være mange praktiske øvelser og iagttagelser ude i trafikken.
Gåprøven gennemføres inden udgangen af barnets første skoleår.
Den lille cyklistprøve gennemføres i 3. klasse

4.-6.klasse

Cyklen er et meget væsentligt tema.
Fokus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Rundt omkring de praktiske øvelser og cyklistprøven skal der være plads til at beskrive forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen med egen og andre trafikanters adfærd. Cyklistprøven gennemføres i 6. klasse

7.-9. klasse

Tag stilling og tag ansvar
Det handler om elevernes ansvar og holdninger til eget ansvar i trafikken og medansvar for andre. Der arbejdes med sammenhæng mellem alkohol, stoffer & trafik, ligesom der arbejdes med selvstændige vurderinger af samspil, trafik og risici.
Færdselsreglerne skal være kendte på et generelt plan i forhold til egen færden.
Trafikinformatører kan inddrages, ligesom skolen har mulighed for at have et samarbejde med ungdomsskolen om undervisning i førstehjælp.

Forældresamarbejde

Elevernes færdselsuddannelse kan kun opnås i et samarbejde mellem forældre og skole, og skolen inddrager derfor forældrene til dialog om tilgangen til en mere sikker trafik for børn og unge.

Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra.
Skolen forudsætter derfor, at eleverne ved skolestart har trænet sammen med forældrene i et omfang svarende til det Rådet for sikker trafik anbefaler.

Rollemodeller

Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børn skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag – uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør eller siger, er det af stor betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt. Det vil sige:

 • De voksne følger færdselsloven
 • De voksne bruger de af skolen anviste af- og pålæsningspladser
 • De voksne bruger cykelhjelm.
 • De voksne følger skolepatruljens anvisninger.

 

Eksternt samarbejde

Som i mange andre af skolens arbejdsområder er det af væsentlig betydning, at vi har gode samarbejdspartnere – både internt og eksternt. I forbindelse med færdselsundervisning / -opdragelse har følgende værdi:
Politiet (cyklistprøve, lygtekontrol, undervisning)
Falck / Ungdomsskolen (førstehjælp)
Trafikinformatører (undervisning i overbygningen)
Forældre (cyklistprøve, skolepatrulje)

Elevernes færdselsuddannelse kan kun opnås i et samarbejde mellem forældre og skole, og skolen inddrager derfor forældrene til dialog om tilgangen til en mere sikker trafik for børn og unge.

Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra.
Skolen forudsætter derfor, at eleverne ved skolestart har trænet sammen med forældrene i et omfang svarende til det Rådet for sikker trafik anbefaler
 

Kontakt

Agerskov Skole, tlf. 74 92 99 40, Nørregade 17, 6534 Agerskov
Kontaktperson: Alex French

Afdeling Høllevang, tlf. 74 92 99 50, Høllevangsallé 269, 6520 Toftlund
Kontaktperson: Mogens Ditlev

Toftlund Skole, tlf. 74 92 99 70, Nyboder 25, 6520 Toftlund
Kontaktperson: Dorthe Gerber