Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Antimobbestrategien

Toftlund Distriktsskole - STÅR SAMMEN OM MOBNING

Hvad er mobning?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Målet med vores antimobbestrategi

Vi ønsker at skabe trygge fællesskaber for alle i skolen og i SFO, så vi kan fastholde, at vores elever hver dag kommer og lærer og udvikler sig, mens de er her. Med en antimobbestrategi styrkes elevernes fællesskaber endnu mere, så vi får endnu færre konflikter, så eleverne oplever at have et socialt og positivt arbejdsmiljø. På den måde er der endnu bedre grobund for god læring. Ved at sætte øget fokus på at være lyttende, opmærksomme og handlende voksne, der aktivt understøtter elevfællesskaber, styrker vi elevernes mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt endnu mere.

Forebyggelse af mobning

  SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING DELTAGERE/
ANSVARLIG
TIDSPLAN
  Læreren og pædagogerne tager altid et overordnet ansvar for i samarbejde med eleverne at udvikle klassens sociale normer i retning af medansvar, empati, tolerance og rummelighed.    
Gennem undervisning Skriv de tiltag, I vil lave som en del af undervisningen for at forebygge mobning

Vi tager vores opgave som positive rollemodeller på os:

 • Vi bruger et positivt sprog - vi taler ting op og taler dem gode, og gør det på en måde, der er værdig for alle. Ingen skal nedgøres!
 • Vi har social træning og trivsel på dagsordenen løbende, fx i form af klassemøder/klassens time osv.
 • Ironi og sarkasme er topsvært at forstå - og derfor ikke noget den voksne bruger som negativ kommunikationsform
 • De voksne er ansvarlige for gruppe-inddeling og pladser i klassen
 • Den voksne skal lytte og give sig tid til at hjælpe med at finde den rigtige form for sprog, samarbejde og facon (for eleven)
 • Både voksne og børn har øjenkontakt med hinanden
 • Vi arbejder med venskabsklasser, både med fagligt og socialt fokus
 • Elever der ankommer i løbet af skoleåret får tildelt en mentor/makker.
 • Kontaktpersonen er løbende opmærksom på sine kontaktelever
 • Vi hilser på hinanden, på elever og på forældre og siger hej/godmorgen/velkommen
 • Aktiv læring har muligheder for at udvikle og understøtte fællesskab. Derfor bruges dette i undervisningen.

Hele personalet

Eleverne

Anvarlig: 
Hele personalet

Vi evaluerer i samarbejde med elevrådet én gang årligt - om efteråret, så den ikke falder sammen med trivsels-undersøgelsen
I frikvarterer Skriv de tiltag, I vil lave i frikvartererne for at forebygge mobning
 • Vi tager vores opgave som voksne, der understøtter fællesskaber på os:
 • Vi er synlige i tilsyn
 • Vi støtter eleverne i at have gode pauser
 • Vi er opmærksommen på alle elevgrupper, både på udeområder og inden døre
 • Mellemtrinnet arbejder med legepatrulje
 • Udskolingen står for aktiviteter for mindre elever

Personalet

Personalet hjælper eleverne med at etablere kontakt på tværs af afdelinger

Ansvarlig: 
Personalet og elevrådet

 
Samarbejde mellem skole og SFO
Skriv, hvordan I vil samarbejde med SFO om at forebygge mobning
 • Vi har et tæt samarbejde mellem skole og SFO. Langt de fleste ansatte i SFO er en del af team i skolen, og kan derfor tage del i både aktiviteter og målsætninger fra skolen.
 • Der er altid fokus på at videregive informationer om elevens dag og trivsel, såfremt der er behov
 • Det er altid muligt for SFO personalet at deltage i de nødvendige fordybelsessamtaler

Medarbejdere i indskolingen og ledelsesteamet

Ansvarlig: 
Indskoling og SFO

SFO evaluerer i forbindelse med personalemøde
På digitale medier
Skriv, hvordan I vil forebygge mobning på de digitale medier
 • Vi benytter os at SSP i arbejdet med at forebygge digital mobning
 • Vi tror på, at hvis vi har et godt fællesskab på årgangene, så er det sværere at mobbe på de digitale medier. Derfor arbejder vi løbende med vores fællesskab
 • Vi arbejder løbende med digitale omgangstone og samværsform, og bruger tid på at tale om hvordan ”temperaturen” er på de sociale medier
 • Elevrådet har det ved løbende at have det på dagsordenen. De er forpligtet på at fortælle ude i klasserne om hvordan man kan arbejder med at forebygge digital mobning

Afdelingsteamene har ansvaret for - løbende - at sætte emnet på dagsordenen

Elevrådet har fokus på det i hvert fald to gange om året

Ansvarlig: 
Afdelingerne

Der evalueres løbende
Samarbejde med forældre 
Skriv, hvordan I vil samarbejde med forældre om at forebygge mobning
 • Vi tager fælles ansvar for fællesskabet
 • Fordybelsesdagene indeholder temasnakke om hvordan vi kan samarbejde om at undgå digital mobning. Vi skal sætte ord på, at det er i orden at have regler.
 • Vi informerer hinanden som forældre, når vi på den måde, kan hjælpe eleverne /børnene
 • Vær et godt eksempel og tal pænt - også på de sociale medier
 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden
 • Vi hilser med øjenkontakt og siger godmorgen/hej
 • Vi opfordrer til og støtter forældrene i, at ingen holdes udenfor

Afdelingsteam Ledelsen Skolebestyrelsen Forældre-rødderne

Ansvarlig: 
Afdelingerne
Ledelsen

Der evalueres løbende
Særlige arrangementer
Skriv, hvilke sociale arrangementer I har på skolen, der bidrager til at forebygge mobning
 • Vi har juleklip sammen med venskabsklasser
 • Vi har motionsdag hele skolen sammen.
 • I ½ af trivselsdagen arbejder vi sammen med venskabsklasser
 • Vi tager på lejrture og rejser, der både er faglige og sociale

Teamkoordinatorerne

Lærerne med opgaven tildelt.

Ansvarlig:
Afdelingerne

Der evalueres løbende

Håndtering af mobning

  SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING DELTAGERE/
ANSVARLIG
OPFØLGNING
Tilskuer til mobning
Skriv, hvad man skal gøre, hvis man hører om/ser mobning?

Hvis vi overværer mobning, så træder vi straks til og fortæller klart og tydeligt at det ikke er ok opførsel. Det er vigtigt, at vi får fortalt eleverne og viser dem gennem vores adfærd, at de altid skal komme til en voksen, hvis de oplever, at der er nogle, der udsættes for mobning eller mistrives.

 • Teamet tager temaet/episoden op på klasseniveau, og snakker med klassen om hvordan det kan undgås fremadrettet.
 • Vi snakker med de involverede for at afklare problemstillingen og udarbejder på teamet en handleplan
 • Elevfælleskabet skal være med til at bryde det negative mønster, og de voksne skal sikre, at det sker.
 • De implicerede forældre kontaktes
 • SFO tages med på råd, hvis det omhandler SFO-børn.
 • De involverede inviteres til en snak omkring problemstillingen.
 • Ved trivselsproblemer på klasseplan indkaldes til ekstra forældremøde, hvor klassens trivsel er i fokus.

Ledelsen orienteres løbende og inddrages ved behov.

Årgangsteamet og afdelingsteamet
Forældrene
Ledelsen

Ansvarlig:
Årgangsteamet og
Afdelingsteamet

Der evalueres ved opdatering af politik
Klassen/
børnegruppen

Skriv eksempler på handlinger, I iværksætter i den børnegruppe, hvor der er mobning
 • Vi snakker med de involverede parter.
 • Vi involverer hjemmet.
 • Vi tager temaet op i social træning / klassens tid etc., og arbejder med at styrke fællesskabet ved fx at lave trivselslege og tillidsøvelser. Årgangsteamet og afdelingsteamet Forældrene Vejledere Årgangsteamet og afdelingsteamet Årgangsteamet og afdelingsteamet Ledelsen
 • Vi observerer og er ekstra OBS på elevgruppens dynamik. Når vi ser uhensigtsmæssige mønstre, så sikrer vi at mønstrene brydes /ændres
 • Vi sikrer en struktureret og målrettet indsats i klassen
 • Vi dyrker den positive og ønskede adfærd i klassen, så man har noget at spejle sig i
 • Elevrådet har ”trivsel og fællesskaber” på dagsordenen.
 • Teamet involverer relevante vejledere til hjælp til at få udviklet et sundere læringsmiljø.

Ledelsen orienteres løbende og inddrages ved behov.

Årgangsteamet og afdelingsteamet Forældrene
Vejledere

Ansvarlig:
Årgangsteamet og afdelingsteamet

Årgangsteamet og afdelingsteamet Ledelsen
De involverede børn 
Skriv, hvordan I vil hjælpe de elever, der er en direkte del af mobningen

Det er vigtigt at holde sig for øje, at både mobberen og mobbeofferet er i mistrivsel – og/eller ikke befinder sig i ikke sunde børnefællesskaber.

 • Vi hjælper med at få snakket om hvad der foregår.
 • Det er vigtigt at klassens negative fællesskab ændres - dårlige mønstre skal brydes. Derfor skal den udsatte elev fremhæves positivt og fællesskabet skal styrkes
 • Vi kontakter hjemmet.
 • Efterfølgende har kontaktlæreren elevsamtaler.
 • Involver klassen i hvordan man kan arbejde mere forebyggende / undgå gentagelser
 • Man skal som elev have oplevelsen af, at man bliver set positivt, hvis man har været udsat for mobning. Det giver tryghed
 • De voksne tager initiativ til et ”konfliktrådsmøde” mellem parternes forældre og de involverede elever (både mobber og ikke-mobbere)

Ledelsen orienteres løbende og inddrages ved behov.

Årgangsteamet og afdelingsteamet Forældrene Ledelsen

Anvarlig:
Årgangsteamet og afdelingsteamet

Årgangsteamet og afdelingsteamet Ledelsen
Forældre og fagteam
Skriv, hvordan I vil orientere forældre og fagteam om mobningen
 • Vi ringer til forældrene og inviterer dem ind til en snak omkring problemstillingerne.
 • Der afholdes tværprofessionelt møde, når det er sket gentagende gange, og vi uden held har forsøgt at bryde mønstrene
 • Teamet inviterer relevante vejledere ind til samarbejde sammen med forældrene
 • Personalet og eleverne skriver sammen en opfordring til hele forældregruppen om at få arrangeret nogle sociale begivenheder, som styrker det positive fælleskab i elevgruppen

Ledelsen orienteres løbende og inddrages ved behov.

Årgangsteamet og afdelingsteamet Forældrene

Ansvarlig:
Årgangsteamet og afdelingsteamet

Årgangsteamet og afdelingsteamet

Ledelsen

Forankring

 • Teamkoordinatorerne arbejder sig ind i detaljerne omkring strategien. Der fastlægges datoer for de forskellige arrangementer, og sættes deadlines for gennemførelse af diverse tiltag. Det er også i TK forum at tiltagene evalueres. Dette gøres minimum 1 gang årligt.
 • Teamkoordinatorerne har ansvaret for, at implementeringen tages op på afdelingsmøder, så alle føler sig niddraget og kan tage del i ansvaret for at få indholdet af strategien gjort til virkelighed.
 • Ledelsen følger op med Teamkoordinatorerne og skaber rammer for at tiltagene kan realiseres
 • Klassens trivsel tages op på årets første fordybelsesdag, hvor det også drøftes ud fra forskellige temaer, hvordan forældrene kan bakke op om årgangens og klassens trivsel.

 

Godkendt af teamkoordinatorer og bestyrelsen maj 2023