Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Trinbrættet

Beskrivelse af ”Trinbrættet” 

Trinbrættet er et specialiseret undervisningstilbud på Toftlund Distriktsskole, hvor personale med viden og erfaring indenfor specialpædagogik sikrer, at de elever, der har undervisning her, modtager et særligt individuelt tilrettelagt skoletilbud i et dertil indrettet miljø. 

 

Målet med at gå på Trinbrættet:

Trinbrættet er et specialtilbud, der har  et tæt samarbejde med både almentilbuddet og specialklasserne. Det vurderes og evalueres løbende af det faste team på Trinbrættet og den pågældende årgangs personale, hvorvidt den enkelte elev har mulighed for øget udvikling og læring af at deltage i undervisningen/fællesskabet i den almene del. 

Der tages også på Trinbrættet afsæt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer således, at elevens stærke sider tilgodeses. Personalet er bevidst om, hvordan den enkelte elev kan udfordres på en måde, der sikrer udvikling på en håndterbar måde for eleven. Altså tages der særligt hensyn til de udfordringer, som eleven har, så eleven i højere grad oplever mestring. 

 

Adgang til og exit af Trinbrættet:

Inden en elev tilknyttes Trinbrættet, er der afprøvet forskellige pædagogiske tilgange og særlige tiltag i klassen som fx afskærmning, særlige aftaler mm.  Teamets bekymringer er desuden drøftet med forældrene, og de er inddraget i beslutningen om tid på Trinbrættet for deres barn. Er der tale om 12 lektioner eller derover på Trinbrættet modtager forældrene en afgørelse om tilbuddet inklusiv klagevejledning. Dette revurderes minimum en gang om året.

En elev er tilknyttet Trinbrættet i et individuelt tilpasset omfang og timetal, så længe eleven har behov herfor og der samtidigt ses både udvikling og trivsel. Det kan være fra en time om ugen til fuldt skema. Dette har personalet løbende fokus på i et samarbejde med både hjem, elev og ledelse. I takt med, at eleven mestrer stadig mere af sin hverdag, vil der være mulighed for en løbende inklusion i fællesskabet og undervisningen på årgangen. Der tilstræbes altid en fortløbende udvikling for eleven.

 

De fysiske rammer/personale:

Der er indrettet lokaler ud fra en low arousal-tilgang, med visuelle støttesystemer, individuelle arbejdspladser med overskuelige rammer og i et genkendeligt miljø. Lokalerne er placeret i fire lokaler på samme gang. Gangen ligger for sig selv, så det er muligt at skærme eleverne.

Personalet består af pædagoger og lærere. Personalet på Trinbrættet arbejder sammen internt på tværs af elevernes årgang og alder om at tilrettelægge en hverdag, der er passende for eleverne. Udvælgelsen af faglige materialer, aftaler om fritagelser osv. foregår i samarbejde mellem trinbrætspersonalet og teamet på den pågældende årgang.

 

Forældresamarbejde:

Der er også på Trinbrættet et professionelt samarbejde med forældrene, der er løbende og efter behov. Forståelsen er, at elevens skolegang bedst fungerer, hvis der er forståelse for og gensidig respekt og tillid mellem hjem og skole.       

 

Revideret maj 2024   

Elev og lærer

Målsætningen er, at den enkelte elev inkluderes i de faglige og sociale fællesskaber i det  omfang, det er muligt for eleven.