Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Trinbrættet

Trinbrættet er et undervisningstilbud på Toftlund Skole, hvor specialpædagogisk uddannet og/eller specialpædagogisk erfarent personale sikrer, at de elever, der har undervisning her, modtager et særligt individuelt tilrettelagt skoletilbud i et dertil indrettet miljø.

Målet med at gå på Trinbrættet

Trinbrættet fungerer som bindeled ml. det specielle og det almene tilbud. Målsætningen for elever på Trinbrættet er, at den enkelte elev inkluderes i de faglige og sociale fællesskaber i det almene regi i det omfang, det er muligt for eleven. Der er et tæt samarbejde mellem det faste team på Trinbrættet og den pågældende årgangs personale, så det løbende bliver vurderet og evalueret, hvorvidt den enkelte elev får optimal udvikling og læring af at deltage i undervisningen/fællesskabet i den almene del.

Der tages også på Trinbrættet afsæt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer, således at elevens stærke sider tilgodeses. Personalet er bevidst om, hvordan den enkelte elev kan udfordres på en måde, der sikrer udvikling på en håndterbar måde for eleven. Altså tages der særligt hensyn til de udfordringer, som eleven har, så eleven i højere grad oplever mestring.

Der tages afsæt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer, således at elevens stærke sider tilgodeses.

Når eleven går på Trinbrættet, er eleven indskrevet på den pågældende årgang i en klasse, da elevens undervisningstilbud på Trinbrættet følger mulighederne inden for holddannelsesreglerne.

Adgang til og exit af Trinbrættet

Inden en elev tilknyttes Trinbrættet, er der afprøvet forskellige pædagogiske tilgange og særlige til tag i klassen som fx afskærmning, særlige aftaler mm. Teamets bekymringer er desuden drøftet med forældrene, og de er inddraget i beslutningen om tid på Trinbrættet for deres barn. En elev kan være tilknyttet trinbrættet i det nødvendige omfang og timetal, så længe eleven har et behov herfor og der samtidigt ses både udvikling og trivsel. Dette har personalet løbende fokus på i samarbejde med både hjem og ledelse. I takt med at eleven mestrer stadig mere af sin hverdag vil der være en løbende inklusion i fællesskabet og undervisningen på årgangen. Dette sker med inddragelse af hjemmet og elevinddragelse ved elever på ml.trin og udskoling. At der sker en fortløbende udvikling for eleven genvurderes løbende, alternativt vil der kunne komme andre løsninger og/eller skoletilbud på tale.

De fysiske rammer/personale

Der er indrettet lokaler ud fra et low areuosal-princip, med visuelle støttesystemer, individuelle arbejdspladser med overskuelige rammer og i et genkendeligt miljø. Lokalerne er placeret i tre lokaler på samme gang. Gangen ligger for sig selv, så det er muligt at skærme eleverne. Personalet består af pædagoger og lærere. Personalet på Trinbrættet arbejder sammen internt på tværs af elevernes årgang og alder om at tilrettelægge en hverdag, der er passende for eleverne.

Udvælgelsen af faglige materialer, aftaler om fritagelser osv. foregår i samarbejde mellem trinbrætspersonalet og teamet på den pågældende årgang.

Forældresamarbejde

Der er også på Trinbrættet et professionelt samarbejde med forældrene, der er løbende og efterbehov. Forståelsen er, at elevens skolegang bedst fungerer, hvis der er forståelse for og gensidig respekt mellem hjem- og skole.

 

Elev og lærer

Målsætningen er, at den enkelte elev inkluderes i de faglige og sociale fællesskaber i det  omfang, det er muligt for eleven.