Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat-2024-03-05

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

Dato: 5-03-2024 kl. 18:00-20:00
Hvor: Nyboder
Tilstede: Trine, Pernille, Karl Jørgen, Rikke, Lars, Michael, Lise, Preben, Dorthe, Flemming, Ann, Alex, Lis.
Afbud: Palle Mortensen, Karoline
Tovholder: Rikke

 

Dagsorden og referat

Punkt 15 minGodkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.
 18.00 - 18.05Preben har et punkt og Lise. Der bliver byttet rundt på punkt 3. og 4.
Punkt 210 minElevrådet har ordet
 18.05 - 18.15Der har været nogle klager over madboden, åbner for sent, maden ikke gennembagt. Der er ønske om en ovn mere, pladsmangel. Madboden, gruppearbejde, aktiviteter på tværs af afdelinger og i afdelingerne er med til at styrke fællesskabet. Hvordan bliver vi bedre til at formidler fra Agerskov elevråd til bestyrelsen. Der er ingen elever der ønsker at lave noget for skolen på de sociale medier So Me. Evt. indlægge det i undervisning. Nogle årgange har deres egen tik-tok side.
Punkt 325 minPrioriteringer ved skoleårets planlægning.
 18.15 - 18.40

V. Michael 
Fået gode erfaringer med fagdagene. Vi vil have de praksis musiske fag ind i fagdagene fremadrettet. Prioriterer at en kontaktperson vil være i årgangen hver dag. 

Valgfag emner: So me, budget lægning undgå luksusfælden. Valgfag er i udskolingen. Hive fagfolk evt. elektriker ind til at undervise 

Afkortning af skoledagen, Skolebestyrelsen bakker op om at vi må indstiller til forvaltningen, at vi som skole må forkorte skoledagen til kommende skoleår. Det forudsætter at vi også tager det praksis ind i bestyrelsen.

Punkt 420 minSkoleplanlægning skoleår 24-25. Kommentar til forkortelse af skoledagen i indskoling
 18.40 - 19.00V. Pernille/ Michael 
Skoleplan er det dokument vi arbejder ud fra i skolesammenhæng. Skal indeholde ledelsesprioriteringer, der er skabt i ledelsen, Tk, lokalmed Internal 2 Der er fokus på PLF, fagdage, undersøgelsesorienteret undervisning på voksen plan(efterudd.), mangfoldig læringsmiljøer, forbyggende indsatser på trivsel
Punkt 515 minBruger tilfredsheds undersøgelse
 19.00 - 19.15v. Pernille. 
Orienterede om undersøgelsen, Bestyrelsen vil gerne have det sendt ud til næste møde.
Punkt 620 minHytteture/Skoletur Hvad skal der ske omkring egenbetaling.
 19.15 - 19.35V. Pernille / Michael 
Michael fremlagde et budget over udgiften på skoletur/hyttetur, og hvad det koster af medarbejdertimer. Bestyrelsen giver udtryk for at fastholde egenbetaling, meget at tage afsted 4 år i træk. 
Vi finpudser vores rejse princip. 
De unge synes ikke udvekslingen er fedt, det skal tales op.
Punkt 715 minDialogmøde med politikerne. Hvad skal vi snakke med dem om. Hvem kan deltage?
 19:35- 19.50Vigtigt at alle deltager den 11. april kl. 17.00 - 18.30 
Politiker vil gerne tale om trivsel 
Trivselssporet, arbejdet med trivselsundersøgelserne, mestrings skemaer. 
Service niveau. Den hjælp man få på skolen eller at komme igennem med socialpædagogisk, er ikke så højt i Tønder kommune. 
Stærkt fagligt samarbejde rundt om eleven, trivselsmæssigt Hvordan kan vi højne, styrke trivsel i den almene skole Være nysgerrige på hvordan vi gøre noget tidligere, tidligere opsporing af mistrivsel. 
Børneuniverser måske i den samme bygning, delestillinger, flytte børnehaven over i skolen. 
Frivillighed
Punkt 810 minEventuelt
 19:50- 20:00Punkter til næste bestyrelsesmøde 
Praksis afkortning af skoledagen med til bestyrelsesmøde som punkt næste gang 
Tilfredshedsundersøgelse som på punkt 
Princip mobil den reviderede.
Ny kolleager startet på Agerskov, har haft samtaler og ansat en ny service medarb. 
Sende dagsorden ud i pdf. 
Gym. I Agerskov besluttet at den skal nedrives(Rikke), som skole kender vi ikke noget til det. Hvis det kommer i hørring kommer det altid ind over bestyrelsen.