Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Referat-2024-06-03

 

Dagsorden/Referat fra Skolebestyrelsesmøde

 

Dato:

03-06-2024 kl. 18:00-20:00

Hvor:

Nyboder

Tilstede:

Palle, Alex, Karl-Jørgen, Lise, Trine, Anne, Dorthe, Rikke, Flemming, Mette, Preben, Pernille, Preben og Lis

Gæster: Maiken og Mette T

Afbud:

 

Tovholder: 

Alex

Dagsorden og referat:

 

Punkt 1

5 min

Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Her nævnes det, såfremt der er noget til evt.

 

18:00-18:05

Have et punkt ind om valghandling, i stedet for skoletrafik som udsættes til vi har den manglende data til fremlæggelse

Punkt 2

10 min

Elevrådet har ordet – Elver er gået på Sommerferie

 

18:05-

18:15

Et emne om skæld ud, som elevråddet gerne vil arbejde med.  

Lise og Lars har været til møde, hvor der blev snakket om overstående 

Punkt 3

10 min

Endelig Godkendelse af alle principper på hjemmesiden

 

18:15-18:35

Skolens ledelse tager fat i vores sekretariat om at se efter om de principper der er på hjemmesiden er opdaterede, så det er de rigtige principper ligger der i forhold til n- drevet

I perioden af 4 år skal vi gennemgå vores principper. 

Punkt 4

15 min

Skoletrafiktest – Pernille. Punktet udsættes til næste møde.

Valghandling er sat på under punkt 4.

 

 

18:35-19:00

Skolen har forslag til ændring i forretningsorden: så det passer med kommunens styrelsesvedtægter: valgperiode for forældrerepræsentanter er 4 år. Der afholdes forskudte valg i lige år. Til det ordinære valg (som kommunalvalget) vælges 4 forældrerepræsentanter og 4 suppleanter. Til det forskudte valg vælges 3 forældrerepræsentanter plus 3 suppleanter

På første skolebestyrelsesmøde efter valget, vælger bestyrelsen blandt forældrerepræsentanter, selv sin formand og næstformand. Det noteres i referatet hvem der nyvalgt, i det givne valgår.

Forslagsændringer til forretningsorden bliver ført ind i den forretningsorden der skal godkendes i efteråret 2024.


 

Forskudt valg i 2024

Dorthe, Alex, Trine, Sandra

Ordinært valg I 2026

Palle, Anne, Lise, Rikke


 

Bestyrelsen sagde ja til det. 

PP udleverede et forslag til tidsplan for skolebestyrelsesvalg og gennemgik tidsplanen.

Valgbestyrelsen: Anne næstformand, PP og Palle. Valgbestyrelsen godkendt.

PP sætter det i gang valghandling.

Punkt 5

45 min

Årskalender for skoleåret 24/25

 

19:00-

19:45

Planlægning af møder næste skoleår. PP orienterede om udkast til årskalender.

Ønske om et punkt på dagsorden: opsamling/opfølgning fra sidste møde, 

Synliggøre hvad der skal være på og hvad der kan være på. 

Færdiggøre årshjulet til augustmødet.

Opgaven er at bestyrelsen går hjem og ser på årshjulet og gøre sig tanker om hvad det skal indeholde som forberedelse til august mødet 2024, så årshjulet kan udfærdiges til augustmødet, gerne med inspiration fra organisationen Skole- og forældre.

Punkt 6

10 min

Tilsyn. APV gennemgang

 

19:45-

20:00

Agerskov (hvis der er tid Nyboder og Høllevang)

PP orienterede bestyrelsen herom. Bilag medfølger

Punkt 7

30 min

Orientering omkring Agerskov skole 

Preben & Pernille

 

 

PP orienterede bestyrelsen herom. Bilag medfølger

Klagevejledning hvordan agerer vi i skolebestyrelsen, forældrevalgte

PP vil se på det sammen med forvaltningen, genbesøge oplæg fra Lars Skole – og forældre.

Dialog

Utilfredshed: vi får hjulpet og guidet dem de rigtig steder hen

PP, Palle og Anne har møde den 20. juni ville kunne sammenfatte et skriv til orientering til bestyrelsen.

Punkt 8

5 min

Årsvideo

 

19:50- 19:55 

Vi ser og godkender videoen, den er ikke færdig. Palle sender den ud på aula når den er færdig.

Evt. Afkortning af skole dag bliver fredag fra 12.00 til 14.00 til kommende skoleår

 

Ønske om valghandling til skolebestyrelsesvalg sættes i gang.