Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Toftlund Distriktsskole
Mobil menu

Vision 2024

Her holder vi sammen og sammen vil vi styrke den enkelte elevs faglige, personlige og sociale dannelse. Toftlund Distriktsskole - et godt sted at lære og et godt sted at være. 

  • Hos os går trivsel og læring hånd i hånd. 
  • Vi uddanner og udfordrer vores elever til at blive de bedste udgaver af sig selv
  • Vi stiller ambitiøse krav til os selv, vores elever og deres forældre
  • Vi tilstræber at være et pædagogisk og didaktisk forbillede


På Toftlund Distriktsskole arbejder vi målrettet på at nå den vision som vi har sat for 2024. Visionen er en del af Tønder Kommunes Strategi: Uddannelse til Alle. Nøgleord i denne strategi er dannelse, læring og mestring.

Hos os går trivsel og læring hånd i hånd

Toftlund Distriktsskole vil være skolen man vælger til! Det bliver vi, fordi vi arbejder med faglig læring & undervisning og det sociale fællesskab på én gang. Dermed er vi en skole, hvor elever og personale oplever, at de er værdsatte og alle hver dag medvirker til at gøre en forskel for egen udvikling og for andres.

På Toftlund Distriktsskole indgår eleverne i fællesskaber, som de kan bidrage til. Med vores prioritering af vores faglige kompetencer indenfor både læreprocesser, relationsdannelse samt anerkendende og positiv kommunikation, formår vi at være et sted, hvor alle føler sig velkomne, set og hørt.

Vi uddanner og udfordrer vores elever til at blive de bedste udgaver af sig selv

Vi er gode til at tilgodese elevernes individuelle udviklingstrin og læringspotentialer. Ved at give den enkelte elev de faglige og sociale udfordringer, der er behov for, formår vi at skabe læringsmiljø, hvor alle kan udvikle sig og blive så dygtige som de kan. Læring er, at man erhverver sig ny viden og nye kompetencer til anvendelse og dermed varigt bliver i stand til at gøre noget andet og bedre, end det man kunne før.

Vi stiller ambitiøse krav til os selv, vores elever og deres forældre

Det er vores fælles ansvar at nå visionen. Elever, medarbejdere, ledelse, skolebestyrelse og forældre forventes at arbejde for, at vi kommer endnu tættere på visionen. Derfor stiller vi krav til hinanden. Vi stiller krav til eleverne, til forældrene og til kollegerne for på den måde at være sikre på, at så mange som muligt, arbejder målrettet mod visionen.

Vi tilstræber at være et pædagogisk og didaktisk forbillede

Alle de kompetencer, der er samlet i Toftlund Skoledistrikt, gør os i stand til at have som mål at være med helt fremme på det pædagogiske og didaktiske felt. I hele distriktet vil vi kunne løse alle skolens opgaver i forhold til alle elever, og vi ønsker at udvikle både eleverne, skolen og os selv. Hos os er teamsamarbejde i højsæde, så vi kan støtte bedst muligt op om læring og trivsel for alle.

Og hvad betyder det så i praksis?

Hos os går trivsel & læring hånd i hånd

Derfor er vi altid opmærksomme på elevernes og personalets arbejdsmiljø. På elevplan forholder vi os hvert år til den nationale trivselsundersøgelse som hjælp til at afdække, hvilke indsatser, det kan være relevante for hver årgang at arbejde med. På voksenplan arbejder vi med social kapital, så alle kan opleve det meningsfuldt at arbejde med vores kerneopgave: at eleverne bliver så dygtige som de kan og trives samtidigt.

På Toftlund Distriktsskole har vi fokus på vores kommunikation. Vi vil have at måden vi taler til og om hinanden er ordentlig, respektfuld og anerkendende. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i at alle kommer længst ved at blive mødt på en ordentlig måde, børn & børn imellem, børn & voksne imellem og voksne & voksne imellem.

Alle elever i distriktet har en kontaktperson, der er til støtte og hjælp for eleven. Kontaktpersonen er løbende opmærksom på sine kontaktelever, og er desuden bindeled mellem skole og hjem, så der kan samarbejdes bedst muligt om elevens udvikling. Kontaktpersonen er på den måde medvirkende til, at alle elever finder et solidt ståsted i både det sociale og det faglige miljø.

På Toftlund Distriktsskole bruger vi mange kræfter på at arbejde med de sociale kompetencer i elevgrupperne og sammen med den enkelte, da sociale kompetencer er afgørende for trivsel blandt eleverne og dermed for den enkeltes læring. Af samme grund deltager vi hvert år i ”Uge Sex”, der sætter fokus på relevante trivsels temaer blandt børn og unge.

På Toftlund Distriktsskole er vi bevidste om mobiltelefonens indflydelse på elevernes og personalets koncentrationsmuligheder og dermed læring. Vi har derfor principper for hvor meget og hvor lidt mobiltelefoner kan bruges i den tid, vi samarbejder om læring og trivsel. Det er bestyrelsen, der sætter de overordnede principper og personalet, der sikrer, at de føres ud i praksis.

 

Vi udfordrer vores elever til at blive den bedste version af dem selv

 

Vi uddanner og udfordrer vores elever til at blive de bedste udgaver af sig selv

Vi er dygtige til at arbejde med synlige mål i undervisningen. Vi tror på, at når eleverne ved hvad de er i gang med at lære, når de ved hvad der forventes af dem i processen, og ved hvornår målet er nået, så lærer de mest. Derfor forventer vi, at alle elever hver dag arbejder i miljøer, hvor mål og dagsorden er tydelig og forståelig for alle.

Vi bruger mulighederne for holddeling alt det vi kan. Derfor taler vi mere om årgange end vi taler om klasser, fordi vi forventer, at årgangene arbejder sammen om at tilrettelægge mulighederne for eleverne, så tværgående som muligt.

Skolen inddrager hver dag aktiv læring i undervisningen. Det betyder ikke kun motionsløb udenfor; det betyder at undervisningen varieres i formen, så eleverne oplever, at læring kan foregå på forskellige måder. Vi har faglige vejledere i skoledistriktet. Vejlederne har til opgave at guide og vejlede kollegaer, så undervisningen bliver endnu bedre. Ved at få besøg af en kollega i sin undervisning, kan man ved hjælp af feedback og sparring gøre sin undervisning, sin klasseledelse og sin relationskompetence endnu stærkere, så eleverne får et endnu bedre læringsmiljø.

Vi bruger mulighederne for holddeling alt det vi kan. Derfor taler vi mere om årgange end vi taler om klasser, fordi vi forventer, at årgangene arbejder sammen om at tilrettelægge mulighederne for eleverne, så tværgående som muligt. Ved at have hold fordelt på fx baggrund af køn, faglige kompetencer, temaer & interesser eller faglige metoder, kan vi bedre nå hver enkelt elev, og støtte denne i den faglige udvikling.

Vi stiller ambitiøse krav til os selv, vores elever og deres forældre

Vi arbejder derfor hele tiden med vores professionelle kompetencer i både årgangs-og afdelingsteam. Når vi har mulighed for at drøfte den gode klasseledelse eller snakke om hvordan en elevgruppe bedst kan lære et givent stof, eller hvordan man styrker trivslen, så kan vi løfte alle opgaver i distriktet. Dette gøres løbende, så vi hele tiden er opmærksomme på, hvad der skal til for at løfte den gruppe af elever, der er i vores hænder. Samme ambitiøse forventning har vi til både vores elever og deres forældre. Vi møder derfor eleverne med spændende indhold, der er tilpasset netop den målgruppe, der er på årgangen eller på holdet. Vores målsætning er at alle elever - uanset udgangspunkt - skal opleve, at de bliver dygtigere fagligt, stærkere personligt og mere social kompetent, af at være på skolen. Derfor skal der trænes! Vi forventer, at alle bestræber sig på - så godt som de overhovedet kan - at arbejde med de opgaver og øvelser, der gives på skolen. Man er som elev forberedt når man kommer, og man har som forældre spurgt ind til og hjulpet, hvis det er muligt, så eleven er klar på det, der skal arbejdes med i skoletiden.

Vores forventning til forældre i Toftlund Skoledistrikt er desuden, at I hjælper og understøtter det arbejde og den udvikling, jeres barn er i gang med. Ved at se det som en naturlig ting at deltage i og bidrage til jeres barns skolegang, kan vi sammen gøre jeres barn og vores elev bedst rustet til at komme godt igennem skoletiden. Derfor tager vi udgangspunkt i, at I naturligvis kommer til forældrearrangementer, I deltager i de ting, som forældrerådet arrangerer, I hjælper med til at der er trivsel i børnegruppen, og I har tillid til, at vi gør alt hvad der er muligt for, at jeres barn skal trives og lære.

Vi forventer også, at I har øje på de praktiske ting i forbindelse med at være læringsparate; God søvn, morgenmad, påklædning i henhold til vejret, skoletaske og penalhus er pakket med det, der skal bruges, en god og nærende madpakke, men også at I bakker op om en ordentlig omgangstone mellem alle, skole/hjem/forældre/personale/elever. Vi har tillid til, at alle forældre kun vil det bedste for deres børn! Og hvis der er tvivl eller usikkerhed - så er dialog vejen frem. Vi arbejder kontinuerligt med at styrke skole-hjem samarbejdet og undersøge nye muligheder for dette, fx. i forbindelse med fordybelsesdage fremfor traditionelle skole-hjem samtaler, og arbejder med Tønder Kommunes Samskabelses-strategi omkring øget samarbejde mellem kommune og borger.

Vi tilstræber at være et pædagogisk og didaktisk forbillede

I løbet af skoleåret samles vi alle til samlet videndeling. Her deles professionelle erfaringer og kompetencer mellem hinanden, så vi får udnyttet al den viden der er i vores skole. Ved at lære af hinanden, kan vi sammen blive klogere på, hvad der virker godt i forhold til elevernes læring og trivsel, og hvad der er knap så hensigtsmæssigt. På den måde bliver vi målrettede i vores professionelle adfærd. Vi har både fokus på hvad der er ”bedste praksis” og hvad der er ”næste praksis”. Så vi arbejder med, hvad der virker godt, og hvad vi skal gøre fremadrettet for at gøre det endnu bedre.

Vi samarbejder i team. Teamarbejde kræver professionalisme på mange områder, hvilket vi kontinuerligt har fokus på. Jo bedre vi er til at tale med hinanden om faglige og sociale udfordringer; jo bedre vi er til at sætte ord på hvad der skal til for at løfte faglige opgaver, jo bedre bliver resultatet i samarbejdet med eleverne og forældrene. Alle vores teams arbejder forskningsbaseret med viden om hvilken positiv betydning brug af data om læring og læringsresultater gør for undervisningen. Vores uddannede teamkoordinatorer sikrer i et samarbejde med både kollegaer og ledelse, at alle team målrettet arbejder med både den praktiske planlægning og den mere teoretiske del af læring, pædagogik og didaktik.

Opmærksomhed på ”næste praksis” er også en af grundene til at vi er langt fremme i udvikling af innovation og iværksætteri. I samarbejde med andre distriktsskoler og i særdeleshed med det lokale erhvervsliv, uddanner vi eleverne i at arbejder med konkrete, praktiske erhvervsrettede emner indenfor innovation og iværksætteri.